Företag

Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
Företag

Integritetspolicy Fronius International GmbH

Allmänt

1. Inledning

1.1 Vi är Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Österrike – ett ledande teknikföretag inom svetsteknik, solceller och batteriladdningsteknik och personuppgiftsansvarig i betydelsen enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Hädanefter kallas vi ”Fronius”. 

Den här sekretesspolicyn gäller för all behandling av personuppgifter av tredje part på Fronius uppdrag.

1.2 Nedan informerar Fronius i synnerhet om vilka uppgifter Fronius behandlar, hur och i vilket syfte de används och vilka rättigheter de registrerade har. Alla uppgifter behandlas av oss i enlighet med EU:s och Österrikes relevanta lagstadgade förordningar för dataskydd och datasäkerhet.

1.3 Du kan när som helst läsa, ladda ner eller skriva ut vår aktuella sekretesspolicy på https://www.fronius.com. Sekretesspolicyn utgör också en del av våra allmänna affärsvillkor och villkoren för webbutiken. Även de finns på https://www.fronius.com.  

2. Rättsliga grunder och syftet med behandlingen

2.1 Fronius behandlar personuppgifter enligt betydelsen i artikel 6 i GDPR eftersom behandlingen

 • är nödvändig för att uppfylla ett avtal,
 • krävs för att uppfylla juridiska eller lagstadgade krav,
 • skyddar Fronius eller tredje mans berättigade intressen eller
 • har godkänts av den registrerade.

2.2 Fronius behandlar personuppgifter, i synnerhet i samband med affärsförbindelser med den registrerade eller ett företag som representeras av den registrerade, i synnerhet inom avtalsförhållanden samt på begäran också i samband med förbindelser som väntas leda till ett avtalsförhållande (art. 6.1 b i GDPR). Uppgifterna omfattar den registrerades namn, kontaktuppgifter (exempelvis e-postadress, telefonnummer, adress), kontouppgifter, eventuell information om kreditbetyg, socialförsäkringsuppgifter vid behov, information om den registrerade vad gäller uppfyllande av avtalsförhållandet i form av systemdata, tjänstdata, dokumentation, dokument och korrespondens mellan Fronius, motparten, leverantören (vid behov) och den registrerade samt leverans-, försäljnings- och faktureringsuppgifter.  

2.3 Behandlingen av personuppgifter genomförs i den omfattning som behövs för att uppfylla ett lagstadgat/juridiskt bindande åtagande för Fronius (exempelvis krav på lagring och dokumentation enligt den österrikiska handelslagen (UGB), den federala skattelagen (BAO) med flera, rapporteringskrav som arbetsgivare för medarbetares socialförsäkring; artikel 6.1 c i GDPR) eller också är behandlingen nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i GDPR). Här behandlas i synnerhet affärsrelaterad korrespondens och relevanta skatteuppgifter avseende avtalsförhållandet med den registrerade eller företaget som den registrerade representerar.

2.4 På samma sätt behandlas personuppgifter baserat på den registrerades godkännande om behandling som när som helst kan återkallas (artikel 6.1 a i GDPR). Här behandlas i synnerhet den registrerades personuppgifter, för vilket den registrerade tidigare gav sitt medgivande, exempelvis publicering av fotografier av den registrerade i dokumentations- och marknadsföringssyfte. 

2.5 Vidare utförs också behandlingen för nödvändigt och proportionerligt skydd av Fronius berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR), exempelvis och i synnerhet skydd av affärsintressen som intern administration och optimering av affärsprocessen, hävdande av rättigheter, utövande eller försvar av rättsliga anspråk och, om det inte finns skäl att tro att den registrerade har ett starkare berättigat intresse av att inte dela med sig av sina personuppgifter, förhindrande av fysiska skador eller ekonomiska förluster, genomförande av direkt marknadsföring (marknadsförings- och informationsaktiviteter, i synnerhet för produkter och tjänster som den personuppgiftsansvariga erbjuder), för IT-säkerhet och teknisk administration samt för administration av arkiv, kunder och leverantörer. Behandlingen här omfattar alla uppgifter som behandlas inom ramen för förhållandet mellan Fronius och den registrerade om det behövs för att syftet ska uppnås. Det berättigade intresset hos Fronius eller dess koncernföretag och för mottagarna av kommunikationen är också att kunna underhålla ett koncerngemensamt kund- och leverantörshanteringssystem i syfte att optimera och förenkla administrationen.  

2.6 Ifall inte uppgifter insamlas från den registrerade i den betydelse som anges i artikel 14 i GDPR så insamlas också personuppgifter, som hämtas från allmänt tillgängliga databaser (exempelvis fastighetsregister, handelsregister, centrala föreningsregister, databaser med kungörelser, centrala invånarregister, kreditupplysningsdatabaser), och information om den registrerade från sökmotorer, sociala nätverk, olika webbplatser, företag i Froniuskoncernen, samarbetspartner eller finansieringsorgan.

2.7 För att den registrerades personuppgifter ska vara säkert skyddade har Fronius vidtagit en mängd tekniska och organisatoriska åtgärder i den betydelse som anges i artikel 32 i GDPR, i synnerhet kryptering av tjänsterna med moderna krypteringsmetoder (exempelvis SSL), kontroller med användarautentisering, säkrade nätverksinfrastrukturer, begränsad åtkomst till personuppgifter, nätverksövervakningslösningar, områdesbegränsade larmsystem samt videoövervakning, instruktioner till medarbetare och tystnadsplikt.

2.8 Fronius behandlar inte personuppgifter som används för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

3. Mottagare av personuppgifter

3.1 Alla personuppgifter behandlas enbart av Fronius och dess koncernföretag, helt konfidentiellt och utan att överföras till andra mottagarkategorier än de som anges i den här sekretesspolicyn, utan den registrerades uttryckliga samtycke. Fronius överför eller meddelar bara personuppgifter till tredje man om de godtar samma dataskyddsnivå som Fronius tillämpar själv. Fronius har ingått avtal i enlighet med artikel 26 i GDPR avseende syfte och metoder för behandling.

3.2 Fronius får meddela uppgifterna till tredje man ifall det finns en avtalsmässig eller lagstadgad plikt om detta. Det gäller exempelvis för korrekt verkställande av avtalsförhållanden och åtaganden för att förebygga, utreda, upptäcka och beivra lagbrott eller utdela straff, inklusive skydd mot och förebyggande av hot mot den allmänna säkerheten. Dessa kategorier av mottagande finns i den betydelse som specificeras i artikel 13.1 e i GDPR: 

 • företag i Froniuskoncernen (i synnerhet gäller det filialerna och dotterbolagen på https://www.fronius.com/de/kontakt#!/),
 • biträden som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter,
 • offentliga myndigheter, offentliga organ i händelse av förekomst av lagstadgade krav,
 • operatörer av och deltagare i informationssystem kopplade till kreditbetyg i kreditorskydds- och riskminskningssyfte,
 • tredjepartsleverantörer och samarbetspartner (exempelvis kunder, leverantörer och betaltjänstleverantörer),
 • kredit- och finansinstitutet eller motsvarande,
 • juridik- och skatterådgivare samt experter för undersökning, fastställande, utövande eller försvar av juridiska anspråk,
 • domstolar för fastställande, utövande eller försvar av juridiska anspråk.

3.3 Överföring av personuppgifter till länder utanför EES kan ske i syfte att verkställa avtalsförberedande aktiviteter eller uppfylla ett avtal med den registrerade eller företaget som representeras av den registrerade, i synnerhet av Froniuskoncernen eller i synnerhet genom användning av molnlösningar för kommunikation och samarbete, videokonferenstjänster, upprätthållande av informations- och datasäkerhet samt för kundvård. Vid behov kan behandling också ske i syfte för marknadsföring i sociala mediekanaler (exempelvis Facebook och Instagram) eller på webbplatser utanför EES. Sådana överföringar sker i huvudsak baserat på bindande koncernregler i enlighet med artikel 47 samt artikel 46.2 b i GDPR, EU-kommissionens beslut om skälighet i enlighet med artikel 45 i GDPR, standardformuleringar för dataskydd enligt artikel 46.2 c och d i GDPR. I undantagsfall kan dataöverföring också ske i enlighet med artikel 49 i GDPR, antingen eftersom den registrerade uttryckligen har godkänt den föreslagna dataöverföringen efter att ha fått information om möjliga risker för den registrerade kopplade till sådana dataöverföringar utan skälighetsbedömning och utan lämpliga skyddsmekanismer, eftersom överföringen behövs för att avtalet mellan den registrerade och Fronius ska uppfyllas eller eftersom överföringen behövs för att uppfylla eller sluta ett annat avtal som slutits med andra fysiska eller juridiska personer i den registrerades intresse av Fronius.

4. Lagringsperiod och radering

4.1 Fronius lagrar personuppgifter så länge syftet för behandlingen kvarstår, i synnerhet för att uppfylla ett avtal med den registrerade, uppfylla lagstadgade eller juridiska åtaganden eller så länge det behövs för att fastställa, utöva eller försvara juridiska anspråk eller om Fronius har ett berättigat intresse av behandlingen som väger tyngre.

4.2 I synnerhet måste Fronius uppfylla gällande lagstadgade krav på arkivering eller begränsningsperioder:

a) Lagar för redovisning, skatter och tullar

 • skatteåtaganden enligt § 132, stycke 1 BAO: 7 år plus så länge uppgifterna är av vikt för skattemyndigheten i något pågående ärende;
 • företags lagstadgade lagring enligt §§ 190, 212 i Österrikes handelslagar (UGB): 7 år;
 • krav på momsredovisning enligt § 11, stycke 2 3 i avsnittet om momslagen (UStG): 7 år;
 • uppgifter enligt § 23, stycke 2 i den österrikiska genomförandelagen för tullrätten (Zollrechts-Durchführungsgesetz): 5 år.

b) Avtalsadministration

 • garanti enligt § 933 i österrikiska civilrättsliga lagar (ABGB): 2 år (flyttbar egendom), 3 år (fast egendom);
 • begäran om anskaffningspris för flyttbar egendom enligt § 1062 i enlighet med § 1486 i österrikiska civilrättsliga lagar: 3 år;
 • begäran om anskaffningspris för flyttbar egendom (enligt § 1486 i österrikiska civilrättsliga lagar): 30 år;
 • begäran om avtalat arbete enligt § 1486 i österrikiska civilrättsliga lagar (om tjänsten tillhandahålls som en del av en kommersiell eller annan affärsmässig verksamhet): 3 år;
 • allmän kompensation enligt § 1489 i österrikiska civilrättsliga lagar (kompensationsanspråk): 3 år (om skadan och den åsamkande parten är kända)/eller absolut begränsningsperiod 30 år (exempelvis för arbetsplatsolyckor enligt specifikationen i § 1325 i österrikiska civilrättsliga lagar); 
 • ansvarsutkrävande enligt § 13 i produktansvarslagen (PHG): 10 år.

4.3 Data från sökande som inte är anställda raderas sju månader efter genomförd ansökningsprocess såvida inte samtycke till uppgiftslagring finns. När ett anställningsförhållande uppstår sparas den sökandes uppgifter tills anställningen upphör eller under längre tid därefter i syftena som angetts ovan. Om samtycke finns (i synnerhet vid avsändning av elektroniska meddelanden) lagras uppgifterna tills den registrerade tar tillbaka samtycket. Detta kan ske när som helst och påverkar inte den behandling som genomförts dessförinnan.

5. Registrerades rättigheter

5.1 Den registrerade har rätt att:

a) komma åt personuppgifter som behandlas av Fronius,

b) korrigera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga,

c) begränsa behandlingen av personuppgifter om vissa villkor uppfylls, i synnerhet om det finns en tydlig misstanke om olagliga behandlingar eller motsägelser,

d) få en kopia av personuppgifterna i ett vanligt förekommande, strukturerat och maskinläsbart format,

e) radera personuppgifterna om det finns lagliga skäl till det,

f) invända mot behandlingen av egna personuppgifter såvida inte Fronius lägger fram övertygande och berättigade skäl till att den utförs,

g) återkalla den registrerades samtycke till behandlingen av personuppgifter samt

h) klaga hos Fronius om den registrerade tror att Fronius behandlar den registrerades personuppgifter otillbörligt. Den registrerade har också rätt att lämna in en klagan till Österrikes dataskyddsmyndighet, Wickenburggasse 8, 1080 Wien.

5.2 I förekommande fall ber vi dig att kontakta oss eller skicka din förfrågan via post, e-post eller fax till adressen nedan. Behandlingen av din begäran eller dina uppgifter påverkar inte legitimiteten som redan genomförts fram till den tidpunkt som din begäran inkommer. Behandlingen av din begäran eller dina uppgifter måste vara rimlig för Fronius.

Databehandling vid användning av onlinetjänster eller appar från Fronius 

6. System- och enhetsdata och anslutningsuppgifter

6.1 Våra webbplatser och appar kan, beroende på tillgänglighet, besökas när som helst utan att du behöver ange några personuppgifter. Fronius lagrar följande uppgifter utan direkta kopplingar till personer (anslutningsdata):

a) Typ och version av webbläsare

b) Operativsystem

c) Webbplatsen som innehåller den inkommande länken (hänvisnings-URL)

d) Den besökande datorns värdnamn (IP-adress)

e) Tid och datum för serverförfrågan

f) Enhet

6.2 Dessa uppgifter från oregistrerade användare utvärderas och används i anonym form av Fronius eller tredje man för att webbplatsen ska fungera korrekt, tillhandahålla information, detektera och spåra missbruk samt för att förbättra vårt utbud (exempelvis genom vetenskaplig forskning, dataanalys med mera).

6.3 Fronius behandlar också uppgifterna som anges i avsnitt 6.1 från registrerade användare och då endast i anonymiserad form i enlighet med avsnitt 6.2. En behörig tredje part kan inte identifiera någon registrerad baserad på dessa uppgifter. 

6.4 Fronius samlar också in opersonliga eller anonymiserade system- och enhetsdata i samband med att Fronius webbplatser besöks eller Fronius appar och tjänster används av registrerade eller aktiverade användare. Uppgifterna lagras i ett format som gör att de inte kan kopplas till en specifik person. Fronius kan samla in, använda, dela och uppge opersonliga uppgifter i godtyckliga syften.

Exempel: Fronius använder aggregerade data från alla system i en given region för att bedöma solinstrålningens varaktighet och effektivitet i regionen. Regionen är så brett definierad att det inte går att koppla uppgifterna till enskilda personer eller system. Fronius har också rätt att uppge sådana opersonliga eller anonymiserade uppgifter för tredje män.

7. Direkta personuppgifter

7.1 En direkt hänvisning till din person eller den aktuella användaren kan bara fastslås av Fronius efter en slutförd registrering. Vid registreringen måste du samtycka till att uppge dina personuppgifter. I detta sammanhang insamlas och lagras följande personuppgifter av våra webbplatser och appar:

a) Användaruppgifter: Tilltal, förnamn, efternamn, företag, gata, gatunummer, postnummer, ort, delstat, land, tidszon, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, födelsedatum, kundnummer, användarnamn och lösenord

b) Systemdata: Systemnamn: systemidentifierare, datum och tid för idrifttagande, företag, gata, gatunummer, postnummer, ort, delstat, land, tidszon, longitud, latitud, höjd över havet, systemprestanda, tillverkare, modultyp, systembeskrivning och systembild

c) Användar- och kunduppgifter: Tilltal, förnamn, efternamn, företag, gata, gatunummer, postnummer, ort, delstat, land, tidszon, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, kundnummer, momsregistreringsnummer

d) Anslutningsdata: Uppgifter som anges i avsnitt 6.1.

7.2 Fronius insamlar personuppgifter för att tillhandahålla de begärda tjänsterna, genomföra avtalsförberedande åtgärder, hantera avtal och förbättra våra tjänster och produkter.

7.3 Efter registreringen kan du göra ditt användarnamn synligt för andra medlemmar. Du kan också dela eller publicera fler uppgifter i din profil eller ditt system och göra dem synliga för andra medlemmar. I din profil kan du välja att ställa in omfattningen av de av dina uppgifter som publiceras. Du väljer helt och hållet själv vilka uppgifter som ska delas eller med andra användare eller återpubliceras och i vilken omfattning det ska ske. Mer information finns i förklaringarna av respektive funktioner i webbplatserna. 

7.4 I den utsträckning vi använder uppgifterna i ett syfte som kräver att du samtycker på nytt i enlighet med gällande lagkrav så kommer vi att be dig om ditt uttryckliga samtycke. Ditt samtycke dokumenteras i enlighet med gällande dataskyddsförordning. Du kan när som helst återta ett lämnat samtycke för framtida användning och/eller invända mot framtida användning av dina personuppgifter för marknadsföring, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen med ett enkelt meddelande till Fronius. Använd kontaktuppgifterna nedan för snabbast möjliga behandling. Inga extra kostnader utgår för kontakten.

8. Användning av cookiefiler

8.1 I våra webbplatser används programvara som analyserar hur webbplatsen används. När vi utvärderar informationen kan vi få värdefull kunskap om användarnas behov. Kunskapen bidrar till att ytterligare förbättra kvaliteten på det vi erbjuder.

8.2 I detta sammanhang används så kallade cookiefiler. Cookiefiler är textfiler som lagras i datorn som webbplatsbesökare använder, och därmed blir det möjligt att särskilja användare anonymt. Cookiefiler kan vanligen avvisas eller raderas med hjälp av olika inställningar i webbläsaren. Vi använder cookiefiler som

a) är helt nödvändiga för användningen av webbplatsen,

b) begränsar antalet förfrågningar,

c) identifierar återkommande besök från en och samma användare,

d) identifierar en serie http-förfrågningar från en och samma användare,

e) innehåller målserverns IP-adress och portnummer i krypterat format,

f) registrerar ett unikt ID som används för framställning av statistikdata över bland annat hur användaren använder webbplatsen,

g) ger användaren möjlighet att ladda ner dokument,

h) syftar till att bättre förstå användarnas behov och optimera utbudet på vår webbplats.

8.3 På https://www.fronius.com/en/cookie-policy finns en aktuell lista med de cookiefiler som används.

9. Google Analytics: Sekretess och opt-out-alternativ

9.1 På Fronius webbplats används Google Analytics, som är en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). I Google Analytics används så kallade cookiefiler – textfiler som lagras i datorn och hjälper till att analysera webbplatsen. Information som skapas från cookiefilen om hur du använder webbplatsen överförs vanligen till en av Googles servrar i USA där den lagras. Men om IP-anonymisering har aktiverats för webbplatsen så trunkeras först din IP-adress av Google i EU:s medlemsländer eller andra länder som följer avtalet för EES. Bara i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA innan den trunkeras där. För webbplatsoperatörens räkning använder Google informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen och sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten åt oss som webbplatsoperatörer, samt för att tillhandahålla andra tjänster kopplade till användningen av webbplatsen. IP-adressen som din webbläsare överförs för Google Analytics bruk länkas inte till några andra data som Google lagrar.

9.2 Du kan neka lagring av cookies genom att ange motsvarande inställningar i din webbläsare, men vi vill understryka att du i så fall kanske inte kan använda alla webbplatsfunktioner. Du kan också förhindra att data som bildas från cookies och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till eller behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.3 Mer information om användningsvillkoren och dataskydd finns på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

9.4 I Googles spårningskoder för den här webbplatsen används tillägget ”_anonymizeIP()”, vilket innebär att IP-adresser bara behandlas i förkortad form så att direkta personkopplingar förhindras.

10. Google Analytics Remarketing

10.1 I Fronius webbplatser används funktioner från Google Analytics Remarketing kombinerat med enhetsövergripande funktioner från Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Med den här funktionen kan de målgrupper som Google Analytics Remarketing skapar för marknadsföring kopplas till de enhetsövergripande funktionerna från Google AdWords och Google DoubleClick. På så sätt kan annonser visas baserade på dina personliga intressen och identifieras utifrån dina tidigare användarbeteenden och surfvanor på en enhet (exempelvis din mobiltelefon) som hörande till andra enheter (exempelvis en surfplatta eller en dator). 

10.2 När du har lämnat ditt samtycke länkar Google din webb- och appläsarhistorik till ditt Google-konto i detta syfte. På så sätt kan alla enheter som loggar in i ditt Google-konto använda samma personanpassade reklammeddelanden.  

10.3 För att stödja denna funktion insamlar Google Analytics Google-autentiserade ID för användare som tillfälligt länkas till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för enhetsövergripande annonsering. Du kan permanent invända mot enhetsövergripande marknadsföring och urval genom att inaktivera personanpassad marknadsföring i ditt Google-konto via denna länk:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/

10.4 Sammanfattningen av uppgifterna som samlats i ditt Google-konto baseras endast på ditt samtycke, som du kan lämna till eller återkalla från Google (art. 6.1 a i GDPR). Datainsamlingsaktiviteter som inte har slagits ihop i ditt Google-konto (exempelvis för att du inte har ett Google-konto eller har invänt mot sammanslagningen) sker enligt artikel 6.1 f i GDPR. Det berättigade intresset är att webbplatsoperatören har intresse av att anonymt analysera webbplatsbesökarna i marknadsföringssyfte. Mer information och sekretesspolicyer finns i Googles dataskyddsuttalande på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

11. Display&Video 360

Vi använder också cookiefiler från Display&Video 360 för att mäta effektiviteten hos våra annonskampanjer, begränsa frekvensen för visning av en viss annons och enbart kunna visa annonser som är relevanta för dig och dina intressen. I synnerhet insamlas och lagras information om tidpunkten för ditt besök, annonserna du klickade på och ditt tidigare användarbeteende på tredjepartswebbplatser. Informationen överlämnas inte till tredje man men används för kampanjhantering och kampanjstyrning. Dessutom skapas användarprofiler, som används för interna marknadsundersökningar – i synnerhet sådana som baseras på identifierade intressen. Mer information finns på https://www.google.com/policies/privacy/ads/ eller https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

12. Google Marketing Platform

12.1. Google Marketing Platform by Google är en tjänst från Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

12.2. I Google Marketing Platform by Google används cookiefiler för att visa annonser som är relevanta för dig. Din webbläsare tilldelas ett pseudonymiserat ID-nummer för att kontrollera vilka annonser som har visats i webbläsaren och vilka som har anropats. Dessa cookiefiler innehåller inga personuppgifter. Användningen av Google Marketing Platforms cookiefiler ger bara Google och dess partnerwebbplatser möjlighet att visa annonser baserade på tidigare besök på våra eller andra webbplatser på internet. Informationen som skapas från dessa cookiefiler överförs av Google till en server i USA, där den analyseras och lagras. Google kommer inte under några omständigheter att matcha dina uppgifter med andra uppgifter som insamlats av Google.

12.3. Genom användningen av vår onlinetjänst samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig, till datainsamlingsmetoderna som beskrivs ovan samt till det angivna syftet.

12.4. Du kan neka användningen av cookiefiler genom att ange motsvarande inställningar i din webbläsare. Du kan också hindra Google från att insamla och bearbeta de data som skapas av cookiefilerna kopplade till din användning av webbplatsen genom att ladda ner och installera webbläsartillägget på följande länk under Extension for Google Marketing Platform deactivation.

12.5. Mer information om Google Marketing Platform by Google och sekretess finns på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

13. Google Marketing Platform Floodlight

13.1. I vår onlinetjänst används Google Marketing Platform Floodlight – ett onlineannonsprogram från Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

13.2. Med Google Floodlight kan vi spåra och dokumentera aktiviteter från användare som besöker vår onlinetjänst när du har visat eller klickat på en av våra annonser. I detta syfte ställs så kallade floodlight-taggar eller besökspixlar in i vår onlinetjänst (så kallade Google Marketing Platform-cookiefiler). Vi använder Google Floodlight för att bedöma effektiviteten av våra onlinekampanjer avseende försäljning och användaraktiviteten i vår onlinetjänst. Dessa cookiefiler och taggar innehåller inga personuppgifter och används därför inte för identifiering av personer. Vi kan exempelvis fastställa hur många användare som köpt en produkt eller fyllt i ett onlineformulär och utvärdera det för statistiska syften, men vi kan inte identifiera dig som person.

14. Hotjar: Sekretess och opt-out-alternativ

14.1 Vi använder Hotjar för att bättre förstå användarnas behov och optimera erbjudandena på våra webbplatser. Med Hotjars teknik får vi en bättre förståelse av kundernas upplevelser (exempelvis hur länge användarna stannar på en viss sida, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och inte med mera) vilket hjälper oss att anpassa vårt erbjudande baserat på användarnas återkoppling. I Hotjar används cookiefiler och andra tekniker för att samla in information om användarnas beteende och enheter (i synnerhet enhetens IP-adress som registreras och lagras enbart i anonymt format, skärmstorlek, enhetstyp (unika enhets-ID), information om webbläsaren som används, position (endast land) och önskat språk som ska användas på webbplatsen). Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Informationen används inte av oss eller Hotjar för att identifiera enskilda användare och den aggregeras inte heller med andra uppgifter om enskilda användare. Mer information finns i Hotjars sekretesspolicy:  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

14.2 Du kan invända mot att en användarprofil skapas, att uppgifter om ditt webbplatsbesök lagras av Hotjar och att Hotjar sparas spårningscookiefiler på andra webbplatser.

15. Nyhetsbrev

15.1 Om du har samtyckt till att abonnera på nyheter i samband med regelbundna e-postutskick med intressanta erbjudanden så gäller reglerna i denna bestämmelse. Din e-postadress delas inte med andra företag. Ditt samtycke till att din e-postadress används för marknadsföring kan när som helst tas tillbaka för framtida användning genom att du klickar på länken ”Unsubscribe” längs ner i nyhetsbrevet eller skickar ett meddelande till cancellation(at)fronius.com.

15.2 Om du abonnerar på vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som behövs eller som du lämnar till oss separat för att regelbundet skicka e-postnyhetsbrevet till dig enligt ditt samtycke.

15.3 Vi använder programvaran Mailworx för e-postmarknadsföring för att skicka och analysera nyhetsbrev, där öppning och klickbeteende registreras. Specifikt spåras följande information: Leveranstidpunkt, tidpunkt för öppnande, varaktighet för öppnande, IP-adressen som används vid öppnande, e-postprogrammet (klienten) som används, vilken länk som klickades och när. Dessa uppgifter lagras och behandlas enbart i syfte att kunna skicka anpassat och relevant innehåll till mottagarna. Uppgifterna delas inte med tredje man och slås inte ihop med andra uppgifter. Datalagringen pågår tills abonnemanget på nyhetsbrevet upphör.

15.4 Vi har rätt att kontrollera att din e-postadress är autentisk och korrekt baserat på dina ytterligare uppgifter.

Deltagande i evenemang

16. Specifik sekretessinformation för deltagande i evenemang som Fronius organiserar

16.1 Om du anmäler dig för att delta i ett evenemang som Fronius organiserar så insamlas personuppgifter, och vid behov delas ditt namn och din företagstillhörighet med andra deltagare (exempelvis i en deltagarlista). Utöver datakategorierna ovan kanske också kontodata (för avgiftsbelagda evenemang), tidsuppgifter, deltagande under evenemanget eller andra uppgifter insamlas och behandlas.

16.2 Särskilda kategorier (art. 9 och 10 i GDPR) av personuppgifter (exempelvis uppgifter av allergier för planering av måltider) behandlas uteslutande enligt ditt samtycke. Vi vill påpeka att om du tillhandahåller uppgifter till oss enligt art. 9 och 10 i GDPR antar vi att samtycket till att de behandlas gavs i samband med överföringen.

16.3 Som en del av evenemang dokumenterar vi dem med bild- och ljudupptagningar som kanske publiceras i media eller publikationer om evenemanget. Vi behandlar bara inspelningar baserat på ditt samtycke.

16.4. Behandlingen av de angivna personuppgifterna är nödvändig för att de angivna syftena ska uppfyllas. Om uppgiften inte lämnas av dig eller inte görs tillgänglig i tillräcklig omfattning kanske ditt deltagande i evenemanget måste nekas.

17. Kontaktuppgifter 

17.1 Personuppgiftsansvarig

Fronius International GmbH

Froniusstraße 1

A-4643 Pettenbach

Österrike

E-post: contact@fronius.com

Telefon: +43 7242 241-0

Fax: +43 7242 241-3013

 

17.2 Administration

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

 

17.3 Kontakt

Vi hänvisar alla frågor om dataskydd och sekretess till e-postadressen dataprotection@fronius.com


We think you are located in a different country

The country currently selected is Sweden. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

General terms and conditions

1. Applicability

1.1 All deliveries and other services effected by ourselves, and all payments made to us, shall be exclusively governed by these Terms of Delivery and Payment. Insofar as applicable provisions may be found to be missing therefrom, the General Terms of Delivery of the Austrian Electrical and Electronic Industries shall apply in a subsidiary manner; in all other regards, Austrian laws and regulations shall apply. If any business terms of the Ordering Party’s are at variance with these General Terms of Delivery and Payment, we shall only be bound by such divergent terms if we have expressly recognised the same by letter or by telefax.

1.2 In taking delivery of the goods and/or service, the Ordering Party acknowledges the exclusive applicability of our Terms of Delivery and Payment.

2. Offers

2.1 Our offers are without engagement and subject to alteration, unless the offer makes express mention of a period of engagement. Documents pertaining to our offers – such as drawings, illustrations, samples and patterns, and dimensional, weight, performance and consumption data – contain or themselves constitute only approximate data and are not deemed to be specially agreed characteristics unless otherwise provided. We retain the right to effect modifications for engineering reasons.

2.2 We reserve the proprietary rights and copyright to all cost estimates, drawings and other documents; these may neither be disclosed to any third party nor used for the purposes of any third party.

3. Acceptance of the order; supplementary agreements

Acceptance of an order, and any undertakings or supplementary agreements made by our employees, as well as amendments and alterations of any kind, shall not be binding upon us until we have issued written confirmation by letter, telefax or e-mail.

4. Price and payment conditions; offsetting

4.1 Prices are always the list prices valid on the date of delivery. They are ex-works prices (EXW), exclusive of packaging, insurance, loading at the factory and value-added tax; the packaging will not be taken back.

4.2 Payments are to be made net cash, without any deduction and free of charges, within 30 days of the invoice date. It shall be for us to decide which claims or partial claims of the Ordering Party’s may be offset against such payments.

4.3 If any changes in order execution are necessitated by circumstances where risk is borne by the Ordering Party, then this latter shall bear all additional costs thereby incurred.

4.4 If the payment period is exceeded, we shall be entitled to charge default interest at a rate of ten percentage points above the applicable base rate announced by the Austrian National Bank, plus the collection costs, such amounts to total at least 12% p.a. of the overall claim. This is without prejudice to any further consequences of default in payment.

4.5 It is inadmissible for the Ordering Party to withhold payments or to offset these against counter-claims which are contested by ourselves.

4.6 Where the Ordering Party holds claims against ourselves, we are entitled to offset these against our own claims against the Ordering Party, at any time.

4.7 For services performed under contracts for work and materials (installation, repairs, maintenance and other such work), we shall charge the hourly rates and materials-prices applicable at the time of completion, plus our applicable surcharges for any overtime, night-time, Sunday and public-holiday working; travel and waiting times are counted as working hours. Travel expenses and daily and overnight allowances will be invoiced separately.

5. Performance, shipping and default

5.1 The delivery period commences with the mailing of the order confirmation note, while the performance period for installation, maintenance or repair work commences when the equipment is handed over. On no account, however, shall the delivery or performance period start to elapse sooner than 14 days after the time when the Ordering Party has furnished us with the documents (e.g. engineering drawings, plans etc), permits or approvals which it is responsible for procuring, or when it has made the agreed pre-payment. The delivery or performance deadline is deemed to have been met if we have notified the Ordering Party prior to such deadline of our readiness to deliver or perform; in cases where a special agreement obliges us to dispatch or deliver, the delivery or performance deadline shall be deemed to have been met if the object of delivery or performance has left our factory prior to such deadline.

5.2 Delivery or performance periods are extended for the duration of any unforeseen impediments lying outside our sphere of influence, such as stoppages, major personnel outages, unlawful strikes, delays in supplies of essential raw materials or components or the like, as well as by circumstances where risk is borne by the Ordering Party, to the extent that these impediments and/or circumstances are of material relevance to the failure to meet the deadline. Impediments and/or circumstances of this nature also annul the consequences of a default for which we would otherwise be liable, for the duration of such impediments; any contractual penalty obligations which may have been agreed for specific instances shall entirely cease to apply. Immediate notification is to be given of the beginning and end of such impediments. We are entitled to terminate the contract, in whole or in part, if such impediments should occur. In this case, unless the Ordering Party proves gross negligence on our part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible.

5.3 If agreed delivery or performance deadlines, or deadlines that have been extended in accordance with 5.2 above, are exceeded by more than four weeks, the Ordering Party shall be entitled to terminate the contract, having granted us at least 14 days’ extra time by notice given to us in a registered letter. Unless the Ordering Party proves gross negligence on our part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible in this case.

5.4 If the Ordering Party incurs a loss from a delay for which we are liable, then it shall be entitled to compensation amounting to 0.5% per whole week - up to a maximum of 5% - of the value of that part of the delivery which cannot be used in time or for its intended purpose as a result of the delay. For other services, the compensation shall be 5% of the remuneration. Any damages claims going beyond the above shall be inadmissible, as shall claims for damages in consequence of delays on the part of our suppliers, unless gross negligence is proven on our part.

5.5 In cases where we have undertaken to effect shipping, the mode and route of shipping shall be for us to decide. Goods are always shipped at the Ordering Party’s risk and expense. We shall only be liable for damage if gross negligence is proven on our part. We shall only take out transport / breakage insurance by order and for the account of the Ordering Party.

5.6 We are entitled to effect part-deliveries.

5.7 Our compliance with the delivery period shall be contingent upon the Ordering Party having fulfilled its contractual obligations in all pending, still-to-be-completed business transactions.

5.8 If shipping is delayed due to circumstances where risk is borne by the Ordering Party, then this latter shall bear all resulting additional costs, such as those for storage at our factory, but with a minimum monthly charge of 0.5% of the invoice amount. In such a case we shall also be entitled to grant the Ordering Party a grace period of at most 14 days, and if this period should expire to no avail, we shall then be entitled, at our own discretion, either to make alternative arrangements regarding the article(s) to be delivered and to effect delivery to the Ordering Party within a suitably extended period of time, or to terminate the contract and claim damages for breach of contract. In this latter case, we are entitled, without having to furnish any particular proof, to require 10% of the remuneration for the intended delivery as indemnification. Where appropriately substantiated, we can also claim compensation for any damage over and above this amount.

5.9 In the case of goods ordered on call, or ordered for production with no shipping instructions, delivery must be taken within three months. If this time limit elapses unused, then 5.8 shall apply analogously.

5.10 For services performed under contracts for work and materials (4.7), the Ordering Party is to provide us with the necessary equipment and auxiliary materials (e.g. winches, rails, electricity etc.) in good time and at no charge, even if installation is included in the price (4.1) or if a flat-rate price has been agreed for this. Any works needing to be carried out by the Ordering Party preparatory to installation, e.g. building work, must be completed prior to the arrival of our installation technicians. Furthermore, the Ordering Party must take all safety precautions needed for the protection of persons and property. We shall not accept liability for the ancillary personnel, equipment and auxiliary materials which may be placed at our disposal unless gross negligence is proven on our part.

6. Passage of risk

6.1 Risk shall pass to the Ordering Party as soon as the articles to be delivered, or the articles on which we have performed maintenance, repair or other work, have left our factory. The same shall also apply to part-deliveries or in cases where we have undertaken to bear the shipping charges or to perform delivery, setting-up, assembly, installation or other similar services. If the maintenance, repair or other work is carried out in the domain of the Ordering Party, then risk shall pass to this latter as soon as it has received notification that the work in question has been completed.

6.2 If there is any delay in dispatching or delivering the shipment for reasons for which we are not liable, the risk shall pass to the Ordering Party as soon as it has been notified that the consignment is ready for delivery.

7. Retention of title; rescission

7.1 We shall retain title to the article(s) delivered until our purchase-price claims, and all other claims that we have – on whatever legal grounds – against the Ordering Party, have been settled in full.

7.2 The Ordering Party is only permitted to re-sell the article delivered – even if this has been joined to other items or subjected to processing – in the course of its company’s regular business operations. However, this permission is precluded if the resulting claims are assigned to third parties or are the subject of an assignment prohibition, or if the Ordering Party is insolvent or in default with the performance of its contractual obligations. No other manner of disposition whatever is permitted to the Ordering Party. In the event of distrainment, confiscation or other disposition by third parties, the Ordering Party is to notify us hereof immediately. Our legal expenses incurred in connection with the enforcement of our title are to be borne by the Ordering Party.

7.3 The Ordering Party assigns to us even now its claims and other rights from the re-sale, rental or leasing of the article delivered, even if this latter has been joined together with other items or subjected to processing; the Ordering Party shall make an entry to this effect in its books. If the article delivered is sold or placed into the hands of a third party for such party’s use together with other items (regardless of whether or not it has been joined to any such items or subjected to processing), then the receivables claim shall only be assigned up to the amount of the purchase price owed to ourselves. This is without prejudice to any further damages claims.

7.4 The Ordering Party is only entitled to collect the claims and to assert the other rights to the extent that it has met its payment obligations towards us and is not insolvent.7.5 If the Ordering Party should act contrary to the terms of the contract – in particular by being in arrears with payment or with any other contractual obligation, and/or by being insolvent – we shall be entitled, at our own discretion, either to terminate the contract without granting any grace period or, while leaving the contract in force, to take back the article delivered or to forbid it to be used. We shall also be entitled to sell the taken-back article in the open market; after deduction of a handling fee of 10% of the proceeds thus realised, the remainder will be debited from the total of our outstanding claims against the Ordering Party. Pending return of the article in the event of our terminating the contract, we shall charge the Ordering Party a usage fee of 5% of the original value of the article, unless the actual diminution in its value is even greater.

8. Warranty

8.1 We give no warranty for ordinary deviations in size, weight or quality (or as tolerated by ÖNORM, EN or DIN standards), and also no warranty for information given regarding the suitability of the article(s) to be delivered for the purpose contemplated by the Ordering Party, or for any other particular purpose.

8.2 Although we warrant the correctness of our processing instructions, user/operating manuals and customer advisory service, compliance with statutory or other regulations when using the articles delivered, and the testing of these articles for the purpose envisaged, shall remain the sole responsibility of the Ordering Party. We shall only be answerable for any instructions differing from our written processing instructions and user/operating manuals if we expressively previously confirmed these deviations to the Ordering Party in writing, either by letter, telefax or e-mail.

8.3 Articles or services supplied must be inspected by the Ordering Party immediately after delivery has been taken of them. Any defects must be reported to us immediately upon being discovered, in a written notice sent by letter, telefax or e-mail quoting the number and date of the order confirmation note, of the delivery note or of the invoice, and the serial and commission numbers. If the Ordering Party omits to make this immediate notification, it may no longer assert any warranty claims or claims for compensatory damages on account either of the defect itself or of any misapprehension as to whether the delivery or service was free of defects. The notice must set out which delivered items or supplied services are affected by the defects, what the defects consist of in detail, and under what concomitant circumstances these defects occurred. Every single defect must be exactly described. Any costs which we incur as a result of unjustified notices or notices that are otherwise at variance with the conditions of use are to be refunded to us by the Ordering Party.

8.4 In the case of corrective and preventive maintenance work, our warranty shall be limited to the services actually rendered. We shall only warrant correct functioning of an installation, machine, Software or the like whose components were not all supplied by ourselves if we provable have undertaken – despite the provision of certain components by the Ordering Party or by third parties – to manufacture the installation (or machine etc.) as a whole, and if the faulty functioning in question is not attributable to incorrect or incomplete information from the Ordering Party.

8.5 Unless otherwise agreed, the warranty period shall be 24 months. From the beginning of the 13th month of this period, however, our warranty shall be limited to making available, free of charge, the items needed for remedying the defects; from this time onwards, any warranty claims going beyond the above shall be inadmissible. This period limitation also applies to the supply of items deemed to be immovable and to work on items which are, or are deemed to be, immovable. The warranty period shall start to elapse upon the passage of risk in accordance with Point 6. The Ordering Party must always prove that defects coming to light during the warranty period were already present at the time of the passage of risk.

8.6 In cases where we do give warranty, we shall – at our own discretion and within a reasonable period of at least 4 weeks’ duration – either exchange the defective article itself, or its defective components, for a defect-free article or defect-free components, or remedy the defect(s), or grant the Ordering Party a reasonable reduction in price, or (unless the defect in question is a minor one) cancel the contract. The warranty period is not prolonged by the exchange of the item or of parts or components belonging to the item. If, however, the remainder of the warranty period – including that part of the period during which our warranty is limited to free provision of the requisite materials in accordance with Point 8.5 – lasts for less than twelve months, then the warranty period for the exchanged items, parts or components shall be extended to twelve months. The items, parts or components thus exchanged shall become our property. We shall not refund the costs for any actual or attempted remedying of a defect by the Ordering Party or by any third party.

8.7 To the extent that is necessary and may reasonably be expected of the Ordering Party, the object of delivery or performance, or the defective part(s) thereof, are to be dispatched or shipped to us immediately at our request, at the Ordering Party’s risk and expense, failing which any and all warranty obligation on our part shall become void.

8.8 The Ordering Party is not entitled to withhold payments on account of warranty claims or other counter-claims not recognised by ourselves.

8.9 Warranty claims from the Ordering Party are excluded in cases where the installation, user and operating manuals provided by ourselves, or to be requested from us by the Ordering Party, have not been observed, or where the user has not been (fully) obligated to observe such instructions; if the installation work has not been performed properly and in accordance with the relevant Standards, and in particular if was not carried out by licensed contractors; if any corrective maintenance or other work has been performed on the object of delivery or performance without our consent; if it has been improperly operated or used, or operated despite its protective features being faulty, or taken out of the contract territory without our consent, or used contrary to our instructions or for purposes for which it is not intended; and, moreover, where defects are attributable to foreign object damage, chemical influences, overvoltage, the conduct of third parties or to force majeure; the same applies in respect of natural wear-and-tear.

8.10 Our warranty is also excluded in cases where we have been contracted to carry out repair-orders, to alter or modify used items, or to supply such items.

8.11. Finally all warranty claims shall be excluded if the Ordering Party installs third-party components or replacement parts in our delivery items or services provided by us which have not been expressly recommended by us prior thereto.

8.12. In addition to the rights of the Ordering Party in accordance with Point 8.6. regarding the delivery of inverters for photovoltaic systems the guarantee in accordance with the guarantee conditions of Fronius shall apply, available at https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. Damages and product liability

9.1 We shall only accept unlimited liability for damage, of whatever kind, to the extent that the Ordering Party proves that we ourselves brought about this damage either knowingly and wilfully or grossly negligently. If the Ordering Party proves that we have caused damage in an ordinarily negligent manner, our obligation to indemnify shall be limited to the damage actually incurred, and, moreover, to a maximum overall amount not exceeding the total order value. Furthermore, claims of this type may only be enforced at law if asserted within six months of the damage in question becoming known.

9.2 In the event that we are taken to law by a third party where we have produced and delivered in accordance with the drawings, designs, models or other documents provided by the Ordering Party, the Ordering Party shall indemnify and save us harmless.

9.3 When using the installations, machines and other articles delivered by ourselves, the Ordering Party is obliged to painstakingly observe all safety regulations, technical rules, installation regulations, operating instructions and user manuals, and in particular all regulations applying to the electrical engineering field, and to allow only authorised skilled personnel to operate the equipment.

9.4. Any liability for damage caused by the installation or use of third-party components or replacement parts with our delivery items, which have not been verifiably and expressly recommended by us, shall be excluded.

10. Consent to data protection

Client shall agree that Fronius International GmbH and its subsidiaries may collect, process and use personel data (such as name, address, email address), if applicable also by commissioning a service provider, for the purpose of sending information regarding products and services of any kind (e.g. by post, email, newsletter and more). A dissemination to externals in excess thereof shall not occur (excluded are legal or judicial obligations to provide information). The consent may be objected at any time in writing, in the newsletter there is also a link to unsubscribe.

11. Final provisions

11.1 The place of performance for deliveries, other services and payments, and the sole place of jurisdiction, shall be Wels, Austria. However, we shall also be entitled to go to law against the Ordering Party at the court which has “in-rem” and territorial jurisdiction under the relevant regulations for the Ordering Party’s commercial domicile or place of residence.

11.2 The Ordering Party is aware that in international commerce, it is common practice that an agreement regarding the place of jurisdiction can also be entered into, in a formally effective manner, as a result of tacit acquiescence or non-reaction to a confirmatory business letter such as an order confirmation note containing a pre-printed reference to the place of jurisdiction. The Ordering Party is familiar with this commercial usage, especially in the field of business of Fronius International GmbH, and heeds it regularly.

11.3 Legal disputes arising out of the contract are to be governed by Austrian law and by the commercial practice prevailing at the place of performance. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, on the other hand, shall not be applicable (Austrian Federal Gazette 1988/96).

12. Special provisions for software supplied together with ordered items or software supplied separately

For software delivered together with other items or for software delivered separately (hereafter “software”) these Terms and Conditions of Delivery and Payment only apply insofar as these do not deviate from the following conditions or from conditions agreed upon separately with the Ordering Party.

12.1 Scope of use

12.1.1 All rights of intellectual property, such as copyright, trademark rights, design rights, patent rights, utility model rights and know-how, as well as in particular unprotected inventions, commercial experience, trade secrets and such like, independent from the time these were disclosed to the Ordering Party, shall be reserved at any time by us or our licensors. The Ordering Party shall have the right to use the software after payment of the agreed sum exclusively for his own purposes in accordance with the acquired number of licences. With the present contract only the authorization to use the software is acquired. Dissemination by the Ordering Party shall be excluded in accordance with the copyright law. With a possible participation of the Ordering Party in producing the software no rights other than the specified usage laid out in Section 12 are acquired. The Ordering Party may only use the software simultaneously on one device, which one is his decision. Usage of the software shall constitute any long-term or even any temporary duplication (copying) of the software, whether in whole or also only in part, by saving, loading, running or displaying for the purpose of execution of the software and processing of the data contained therein by the hardware. He shall not be authorized to copy the user manual.

12.1.2 The Ordering Party shall be permitted to make copies of the software for archival and data protection purposes on condition that there is no explicit prohibition in the software or any accompanying material (instruction manual, packaging, etc.) and that all copyright and proprietary notices are transferred unchanged in these copies. Retranslations of the programme code (decompilation) exceeding the legal provisions shall not be permitted.

12.1.3. If the software is equipped with technical copy protection, the Ordering Party shall in the case of damage be supplied with a replacement copy after restitution of the data carrier.

12.2 Further rights

In the event of availability of a new software version the Ordering Party shall be entitled to exchange the supplied software package for a similar software package of the new version at our listed update price; the exchange implies the software package as a whole, as it was acquired by the Ordering Party. With the exchange Ordering Party´s permission to use the exchanged software package shall expire. In such an event the Ordering Party shall immediately and completely destroy all copies, partial copies and backup copies as well as altered or revised versions of the software and the copies, partial copies and backup copies made thereof.

12.3 Warranty

12.3.1 The Ordering Party shall note that it is not possible to develop software programmes in such a manner that these are free from defects for every application condition.

12.3.2 We shall warrant that the supplied software fulfils the agreed functions and has the expressly guaranteed properties. Requirement for any warranty is usage according to contract. A defect for which we are responsible shall only be deemed to exist if the software does not function according to the most recent version of the corresponding performance description/documentation and if this is reproducible by the Ordering Party. In order to carefully examine possible occurring defects the Ordering Party shall be obliged to support us in the rectification of any defects.

12.3.3 We further shall warrant that the original software is duly recorded onto a tested data carrier. Excepted here from are previously installed software and third-party software products.

12.3.4 Software defects shall be documented by the user and we shall be notified in writing with immediate effect; otherwise 8.3 shall apply.

12.3.5 The warranty period shall always be twelve months; the period commences with the dispatch of the software package.

12.3.6 If the software package is not usable or defect (12.3.2), we shall exchange it primarily for a new one of the same title or for an adequate alternative solution. If this also proves to be unusable or defect and if we are not in a position to make it usable with adequate effort within an adequate time, but at least within a period of four weeks, the Ordering Party may demand a price reduction or a change. Costs of defect rectification by the Ordering Party or a third person shall not be compensated by us.

12.3.7 In excess of this (12.3.6) we shall not provide warranty, in particular not in the case of the supplied software not meeting the special requirements of the Ordering Party or user, and also not for altered or revised versions of the software (point 12.1.2), unless the Ordering Party can prove that the defects are not connected to the alterations or revisions. The Ordering Party itself is solely responsible for the selection, installation and usage of the software as well as for the results intended therewith.

12.3.8 In the event of unjustified assertion of defects in the software we shall be entitled to charge the Ordering Party with any incurred costs according to valid cost rates.

12.3.9 A change of the end-user shall exclude any warranty claims

12.4 Compensation

12.4.1 All further claims of the Ordering Party or third persons, in particular claims for compensation for damages of any kind, shall be excluded, unless the injured party can prove that the damage was caused by us either intentionally or due to gross negligence.

12.4.2 Otherwise Point 9 shall apply accordingly.